Is het UWV gehouden aan de datum van een zelf geïnitieerde professionele herbeoordeling?

In de lijn met de uitspraak Rechtbank Gelderland van 30 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1532, heeft inmiddels ook de Rechtbank Noord-Holland bij uitspraak van 20 april 2023 in een identieke casus de datum voor de ingang van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid overeenkomstig vastgesteld. Dat betekent dat de toepassing van artikel 64 lid 11 WIA achterwege wordt gelaten.
Ook de Rechtbank Noord-Holland heeft een beslissing op bezwaar waarbij artikel 64 lid 11 door het UWV werd toegepast vernietigd wegens onzorgvuldige voorbereiding en gebrekkige motivering en het UWV opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen. Tegen deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland heeft het UWV inmiddels hoger beroep aangetekend.
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant heeft het UWV een gewijzigde beslissing genomen en daarin toch artikel 64 lid 11 WIA toegepast. Een overweging uit de gewijzigde beslissing van 25 april 2023 wil ik u niet onthouden en deze luidt als volgt: ‘Wij erkennen enerzijds dat het niet fraai van ons is om uit te spreken per een bepaalde datum een medisch heronderzoek te verrichten en dat vervolgens achterwege te laten, maar anderzijds wijzen wij erop dat wij geen wettelijke verplichting hebben om dat te doen’.

Kennelijk wil het UWV met het ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van de Rechtbank Noord-Holland bereiken dat zij niet aan de door haar eigen (verzekerings)artsen n.a.v. een medisch consult geïnitieerde professionele herbeoordeling is gehouden en werkgevers te benadelen door de correctie van een bestreden besluit niet verder terug te laten gaan dan 52 weken voor de aanvraag van een herbeoordeling door de werkgever.

Ontwikkeling toerekening ten opzichte van Whk-schade

Een ontwikkeling die het gevolg is van de aanpassingen in de berekeningsmethodiek en de jaarlijks vastgestelde percentages voor de gedifferentieerde premie Whk is dat bij grote bedrijven er een duidelijke daling van de lastendruk te zien is. In bijgevoegd overzicht is een schadefactor opgenomen die de ratio aangeeft tussen de toegerekende WGA en ZW-uitkeringen en de verhoogde Whk premieafdracht (Whk-schade).

Voor grote werkgevers (voorbeeld loonsom 7 mln.) wordt de Whk-schade de laatste jaren lager. Van 2013 t/m 2019 bleef de schadefactor voor de WGA rond de 1,40 maar deze neemt in 2020 af naar 1,17 en 2021 naar 1,12.

U kunt deze factor als volgt zien: Voor elke euro die het UWV aan de (ex-)werknemer heeft uitgekeerd draagt de grote werkgever, die geen eigenrisicodrager twee jaar later € 1,47 (2017) en € 1,12 (2021) af aan extra WGA-premie. Dus, boven op het bedrag dat aan minimale premies voor de betreffende sector is vastgesteld. De door het UWV betaalde uitkeringen worden tijdens de toerekeningsperiode van 10 jaren niet volledig aan de werkgever toegerekend:

  • De WGA loongerelateerde uitkering (LGU) wordt volledig toegerekend. De maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is 2 jaar;
  • Van de loonaanvullingsuitkering WGA (LAU) wordt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon (WML) toegerekend, toerekeningsperiode kan maximaal 10 -/- 2 = 8 jaren zijn; en
  • Voor de loonvervolguitkering WGA (LVU)  geldt ook een toerekeningsperiode van 8 jaren en het toe te rekenen uitkeringsbedrag is afhankelijk van de uitkeringscategorie van de werknemer.

Opvallend is dat de schadefactor daalt voor de WGA als we 2020 vergelijken met 2021 en stijgt voor de ZW. Per saldo is er een lichte daling te zien van 1,18 naar 1,16.

Wat is de verwachting voor de komende jaren?

Er is een stijging in het aantal toegekende WGA-uitkeringen waar te nemen, zie onderstaand overzicht.

JaarWGA-uitkeringen
201617.000
201717.400
201819.000
201921.000

Ondanks de stijging van nieuwe instroom zien we vooralsnog een verlaging in deze Whk schadefactor. Aangenomen mag worden dat de schadefactor de komende jaren weer zal gaan stijgen. De reden daarvoor zijn o.a.:

  • Een toename van het aantal WGA-uitkeringen in de categorie 80 – 100% arbeidsongeschiktheid; en
  • Toekenning van uitkeringen zonder een medische keuring. Het aantal keuringen is als gevolg van de Corona-maatregelen in de afgelopen periode afgenomen;
  • Het tekort aan verzekeringsartsen voor de uitvoering van de medische beoordelingen.

Voorkomen van Whk schade

De Whk-schade kunt u voorkomen door o.a.:

  • Een adequate verzuimbegeleiding;
  • Ondersteuning van de (ex) medewerker in zijn of haar pogingen om d.m.v. effectieve behandeling de arbeidsongeschiktheid op te heffen of te verminderen;
  • Kritisch alle beslissingen inzake de toekenning of wijziging van een uitkering te toetsen; en
  • Het verloop van de uitkeringen jaarlijks n.a.v. bijvoorbeeld de ontvangst van de beschikking gedifferentieerde premie Whk (GDP WHK) te beoordelen.

Met behulp van de rekentool op www.whkschade.nl kunt u aan de hand van de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk de Whk-schade berekenen.

SGA-Consultancy kan de toegerekende uitkeringen beoordelen en indien nodig alle acties in gang zetten om de toerekening voor de ZW of WGA ongedaan te maken. Dit doen we op basis van ‘no cure, no pay’.

Interesse? Neem contact op via whk@sga-consultancy.nl of bel met Glenn Azimullah (06-51800566) of Pieter van Aarle (06-40278060).

Beschikking Whk 2020 komt er aan! En nu?

Rond 1 december valt de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk in de bus. Wat gaat u ermee doen?
U gaat waarschijnlijk de percentages aanleveren/opvoeren voor de salarisverwerking van 2020 en de percentages vergelijken met die van 2019. En misschien gaat u ook de instroomlijst opvragen? Bij deze een tip: Controleer ook eens de loonsommen.

Loonsommen controleren
Op de beschikking van 2020 staan de loonsommen van 2014 t/m 2018. Deze loonsommen kloppen nagenoeg altijd. Toch is het een kleine moeite om ze te controleren. Neem het jaaroverzicht van deze jaren erbij en zoek een regel met een tekst als “Totaal aanwas cumulatieve premieloon sectorfonds”.

Wijkt een loonsom af dan kunt u een bezwaar (tijdig) of een verzoek tot een ambtshalve correctie indienen bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld met een tekst als: “Bijgaand treft u de beschikking Whk 2020. Hierop wordt een loonsom vermeldt in het jaar [jaar] van [€ loonsom]. De loonsom over dit jaar is echter [loonsom]. Zie hiervoor het jaaroverzicht van [jaar]. Ik verzoek u de Beschikking Whk te corrigeren”
Let op! Hoe hoger de loonsommen op de beschikking hoe lager de percentages! Vraag dus enkel om een correctie als het jaaroverzicht een hogere loonsom opgeeft dan de beschikking Whk!
Als uw bedrijf gaat fuseren in 2020 met een ander bedrijf dan mag u een correctieverzoek indienen. Dit kan het percentage drastisch verlagen! Ook hier is het opletten!! Controleer eerst op de beschikking van het andere bedrijf of er uitkeringslasten worden toegerekend! Is dit het geval dan is het waarschijnlijk verstandiger om de beschikking zo te laten.
U kunt uiteraard zelf het een en ander uitzoeken door de loonsommen en/of de toerekeningen te wijzigen op de pagina Beschikking Whk 2020.

Whk schade in 2020: Wat kunt u verwachten?

Whk schade in 2020: Wat kunt u verwachten?

In 2020 wordt voor de gedifferentieerde premie Whk het rekenpercentage vervangen door het gemiddelde percentage. De vraag is wat het effect hiervan is voor de beschikking van 2020 oftewel: gaan we in 2020 meer of minder Whk premie afdragen? Dit hebben we berekend en de uitkomst is gunstig voor 2020 voor grote werkgevers met veel toegerekende uitkeringen.

Met onderstaande voorbeeldberekening wordt in zo duidelijk mogelijke stappen uitleg gegeven over het verschil tussen 2019 en 2020. Dit is minder ingewikkeld dan u denkt en geeft u een goed inzicht in de berekeningsmethodiek van de Beschikkingen Whk.

De berekeningsmethodiek voor 2019 en 2020: 

WGA% 2019 = Rekenpercentage + Correctiefactor WG risico x (Individueel WG risico%  -/- gem. WG risico%)

WGA% 2020 = Gemiddelde percentage + Correctiefactor WG risico x (Individueel WG risico%  -/- gem. WG risico%)

Zoals u ziet verschilt alleen het eerste element van de formule. 

De formule bestaat uit drie vaste parameters en één individuele parameter.

De vaste parameters zijn:

WGA    

2019

2020

Gemiddelde percentage

0,75%

0,76%

Rekenpercentage

0,77%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,42 1,18
Gemiddelde werkgeversrisico

0,41%

0,48%

Het individueel WG risicopercentage is de enige factor die per werkgever verschilt. Dit is de toerekening (WGA uitkeringslasten) gedeeld door de gemiddelde loonsom van vijf voorgaande jaren. Voorbeeld: Toerekening = € 40.000 en de loonsom over 5 voorgaande jaren = € 10.000.000 gemiddeld. Het individueel WG risicopercentage is dan € 40.000 / € 10.000.000 = 0,004 oftewel 0,40%.

We gaan nu de vaste parameters en de individuele factor loslaten op de formule voor 2019 en 2020:

WGA% 2019 = 0,77% + 1,42*(0,40% -/- 0,41%) = 0,75%

WGA% 2020 = 0,76% + 1,18*(0,40% -/- 0,48%) = 0,66%

Het WGA% in 2020 is 0,09% minder. Bij een (geschatte) loonsom in 2020 van eveneens € 10.000.000 wordt er € 9.000,- minder WGA premie afgedragen.

Bij een toerekening van € 100.000 aan WGA-uitkeringen is het individueel WG risicopercentage 1,00%. Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt dan 0,23%! Grote werkgevers met veel toegerekende uitkeringslasten zullen in 2020 dus naar verhouding minder WGA premie afdragen dan in 2019.

Voor de ZW geldt in grote lijnen hetzelfde effect, behalve als de toegerekende ZW-uitkeringen leiden tot het maximum percentage dat toegerekend mag worden. In dat geval is het premiepercentage ZW 0,36% hoger dan in 2019.

Met dit Excel Berekening verschil WGA 2019-2020 kunt u de loonsom en toerekening invullen die van toepassing zijn op uw eigen bedrijf en daarmee het effect voor uw bedrijf narekenen. Let wel: dit hulpmiddel is enkel bedoeld voor grote werkgevers (jaarloonsom boven de € 3.370.000,-).

Wilt u meer weten, een berekening ontvangen over uw Whk schade uit het verleden en een prognose voor de toekomst of een gratis check of uw Whk schade verminderd kan worden? Neem dan contact met ons op.