Privacyverklaring

Whkschade.nl zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt en gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens. Whkschade.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan het verwerken van privacygegevens stelt.

Persoonsgegevens
Whkschade.nl verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, emailadres etc.. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn gewone persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 4 AVG.

Whkschade.nl kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is. Whkschade.nl kan ook persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Whkschade.nl informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Whkschade.nl de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden
Whkschade.nl zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zij verwerkt de persoonsgegevens onder andere om het contact bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten te onderhouden.

Bewaartermijn
Whkschade.nl zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Whkschade.nl te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of het wissen c.q. verwijderen van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Whkschade.nl de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Whkschade.nl zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie niet verkregen van betrokkene (indien van toepassing, ook nader specificeren)
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Whkschade.nl de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen
Whkschade.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Profilering en cookies
Whkschade.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Whkschade.nl maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Whkschade.nl gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het onlinegedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Whkschade.nl maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Whkschade.nl de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Gegevens uitwisselen aan een derde land of internationale organisatie
Whkschade.nl stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Contactgegevens Veiligheidsfunctionaris Whkschade.nl
Whkschade.nl heeft een Veiligheidsfunctionaris aangesteld.

Naam Glenn Azimullah
Telefoonnummer (+31)651800566
Emailadres whk@sga-consultancy.nl
Adres Postbus 60, 6916 ZH, Tolkamer

Wijziging privacyverklaring
Whkschade.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.