Ontwikkeling toerekening ten opzichte van Whk-schade

Een ontwikkeling die het gevolg is van de aanpassingen in de berekeningsmethodiek en de jaarlijks vastgestelde percentages voor de gedifferentieerde premie Whk is dat bij grote bedrijven er een duidelijke daling van de lastendruk te zien is. In bijgevoegd overzicht is een schadefactor opgenomen die de ratio aangeeft tussen de toegerekende WGA en ZW-uitkeringen en de verhoogde Whk premieafdracht (Whk-schade).

Voor grote werkgevers (voorbeeld loonsom 7 mln.) wordt de Whk-schade de laatste jaren lager. Van 2013 t/m 2019 bleef de schadefactor voor de WGA rond de 1,40 maar deze neemt in 2020 af naar 1,17 en 2021 naar 1,12.

U kunt deze factor als volgt zien: Voor elke euro die het UWV aan de (ex-)werknemer heeft uitgekeerd draagt de grote werkgever, die geen eigenrisicodrager twee jaar later € 1,47 (2017) en € 1,12 (2021) af aan extra WGA-premie. Dus, boven op het bedrag dat aan minimale premies voor de betreffende sector is vastgesteld. De door het UWV betaalde uitkeringen worden tijdens de toerekeningsperiode van 10 jaren niet volledig aan de werkgever toegerekend:

  • De WGA loongerelateerde uitkering (LGU) wordt volledig toegerekend. De maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is 2 jaar;
  • Van de loonaanvullingsuitkering WGA (LAU) wordt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon (WML) toegerekend, toerekeningsperiode kan maximaal 10 -/- 2 = 8 jaren zijn; en
  • Voor de loonvervolguitkering WGA (LVU)  geldt ook een toerekeningsperiode van 8 jaren en het toe te rekenen uitkeringsbedrag is afhankelijk van de uitkeringscategorie van de werknemer.

Opvallend is dat de schadefactor daalt voor de WGA als we 2020 vergelijken met 2021 en stijgt voor de ZW. Per saldo is er een lichte daling te zien van 1,18 naar 1,16.

Wat is de verwachting voor de komende jaren?

Er is een stijging in het aantal toegekende WGA-uitkeringen waar te nemen, zie onderstaand overzicht.

JaarWGA-uitkeringen
201617.000
201717.400
201819.000
201921.000

Ondanks de stijging van nieuwe instroom zien we vooralsnog een verlaging in deze Whk schadefactor. Aangenomen mag worden dat de schadefactor de komende jaren weer zal gaan stijgen. De reden daarvoor zijn o.a.:

  • Een toename van het aantal WGA-uitkeringen in de categorie 80 – 100% arbeidsongeschiktheid; en
  • Toekenning van uitkeringen zonder een medische keuring. Het aantal keuringen is als gevolg van de Corona-maatregelen in de afgelopen periode afgenomen;
  • Het tekort aan verzekeringsartsen voor de uitvoering van de medische beoordelingen.

Voorkomen van Whk schade

De Whk-schade kunt u voorkomen door o.a.:

  • Een adequate verzuimbegeleiding;
  • Ondersteuning van de (ex) medewerker in zijn of haar pogingen om d.m.v. effectieve behandeling de arbeidsongeschiktheid op te heffen of te verminderen;
  • Kritisch alle beslissingen inzake de toekenning of wijziging van een uitkering te toetsen; en
  • Het verloop van de uitkeringen jaarlijks n.a.v. bijvoorbeeld de ontvangst van de beschikking gedifferentieerde premie Whk (GDP WHK) te beoordelen.

Met behulp van de rekentool op www.whkschade.nl kunt u aan de hand van de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk de Whk-schade berekenen.

SGA-Consultancy kan de toegerekende uitkeringen beoordelen en indien nodig alle acties in gang zetten om de toerekening voor de ZW of WGA ongedaan te maken. Dit doen we op basis van ‘no cure, no pay’.

Interesse? Neem contact op via whk@sga-consultancy.nl of bel met Glenn Azimullah (06-51800566) of Pieter van Aarle (06-40278060).